Tjänster


BUKAB kan erbjuda det webbaserade administrationsverktyget brandkontroll.nu för att hantera systematiskt brandskyddsarbete. Det är ett mycket mycket säkert system, dela system utan att ge åtkomst till företagsdata. Endast ni bestämmer vem eller vilka som ska ha åtkomst till lagrade data. Programmet har flera olika åtkomstnivåer, t.ex för fastighetsansvarig resp. kontrollanter. […]

Webbaserat systematiskt brandskyddsarbete Webb-SBA


Enligt Lagen om skydd mot olyckor ställs det krav på att ett antal typer av verksamheter skall dokumentera sitt brandskydd. Är det en äldre byggnad är det inte säkert att det finns någon dokumentation av brandskyddet alls. E

Brandskyddsinventering


Bukab kan erbjuda er brandskyddsbesiktningar för att ta reda på om brandskyddet uppfyller de normer och krav som ställs på er verksamhet. Besiktningen genomförs och dokumenteras så att vi tillsammans kan gå igenom protokollet efteråt.

Brandskyddsbesiktning
“Att göra en släckinsats utan insatsplan är som att orientera utan karta“. Insatsplanering för att kunna hindra eller begränsa skador till följd av brand eller annan skada. Insatsplanen – en förutsättning för en snabb och effektiv insats En grund för att räddningsinsatsen ska kunna genomföras snabbt, effektivt och på ett […]

Insatsplaner och insatsplanering


Vid hantering av brandfarlig gas, vätska eller ånga där en explosiv gasblandning kan bildas, skall en klassningsplan tas fram. Arbetet inleds med en genomgång av anläggningen, lokalen och arbetsplatsen och en riskanalys genomförs med riskreducerande åtgärder upprättas. Därefter görs en klassningsplan enligt europastandarden EN 60079-10 (tidigare SS-EN 600-79).

Klassningsplaner brandfarlig vara

När man uppför, renoverar eller ändrar en byggnad eller förändrar verksamheten i en lokal eller byggnad ska en brandskyddsdokumentation upprättas i enlighet med Boverkets byggregler (BBR).

BrandskyddsdokumentationHeltäckande brandskydd och brandsäkerhet är ett krav enligt svensk lagstiftning. Kraven gäller för fastigheter, på företag, i organisationer och verksamheter. Nödvändiga åtgärder samt införandet av rutiner kan upplevas svåra att genomföra. Presto assisterar i brandskyddsarbetet – vilket innebär att vi metodiskt och strukturerat arbetar med brandskyddet och säkerheten både i […]

Tjänster


Om Presto-Bukab i Uppsala Presto hjälper och utbildar dig och ditt företag till ett tryggt och långsiktigt brandskydd. Vi har en heltäckande tjänsteportfölj med service, försäljning och utbildning inom alla nödvändiga brandskyddsområden. Vi arrangerar brandskyddsutbildning helt anpassad efter kundens önskemål och verksamhetens art. Kontakta oss på 018-480 11 50. Företaget är […]

Brandskydd & brandskyddskonsult AB


Systematiskt brandskyddsarbete, SBA, är en metod som hjälper arbetsgivaren och/eller organisationen att leva upp till sitt ansvar och sina skyldigheter enligt Lagen om skydd mot olyckor. SBA är verktyget som säkerhetsställer att brandskyddet håller och framför allt bibehålls på en hög nivå över en längre tid. Med en väl fungerande SBA blir medarbetarna engagerade i brandskyddsarbetet och uppmärksamma på risker och kan ta initiativ för att snabbt genomföra brandförebyggande åtgärder.

SBA – Systematiskt brandskyddsarbete