SBA – Systematiskt brandskyddsarbete


Systematiskt brandskyddsarbete, SBA, är en metod som hjälper arbetsgivaren och/eller organisationen att leva upp till sitt ansvar och sina skyldigheter enligt Lagen om skydd mot olyckor. SBA är verktyget som säkerhetsställer att brandskyddet håller och framför allt bibehålls på en hög nivå över en längre tid.

Med en väl fungerande SBA blir medarbetarna engagerade i brandskyddsarbetet och uppmärksamma på risker och kan ta initiativ för att snabbt genomföra brandförebyggande åtgärder.

Omfattningen och innehållet i det systematiska brandskyddsarbetet bestäms av verksamhetens behov och karaktär och omfattar normalt allt ifrån behovsinventering till färdig implementering och utbildning.

Alternativt kan uppdragsgivaren arbeta själv med support från BUKAB. Med BUKAB:s metod kan det systematiska brandskyddsarbetet utformas efter verksamheten, allt från den lilla förskolan till det stora köpcentret.

Systematiskt brandskyddsarbete innehåller följande delar:

  • Brandskyddspolicy.
  • Brandskyddsorganisation.
  • Utbildning.
  • Brandskyddsregler.
  • Brandskyddsbeskrivning.
  • Drift- och underhållsinstruktioner.
  • Kontrollronder.
  • Uppföljning och handlingsplan.

Allt enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Internetbaserat systematiskt brandskyddsarbete

BUKAB kan erbjuda det webb baserade administrationsverktyget brandkontroll.nu för att hantera systematiskt brandskyddsarbete.

Ett mycket säkert system, dela system utan att ge åtkomst till företagsdata. Endast ni bestämmer vem eller vilka som ska ha åtkomst till lagrade data.

Programmet har flera olika åtkomstnivåer, t.ex för fastighetsansvarig resp. kontrollanter

Fastighetsägaren kan begränsa varje brukare att enbart nå egna data.

Inloggning via Internet, inga program som skall installeras i era datorer. Alla arbetsplatser med Internet når systemet. Säker hantering av data/kommunikation SSL.

Automatisk påminnelse vid kontrolltillfälle, fel och klarrapport. Allt via mail.