Brandskyddsdokumentation


När man uppför, renoverar eller ändrar en byggnad eller förändrar verksamheten i en lokal eller byggnad ska en brandskyddsdokumentation upprättas i enlighet med Boverkets byggregler (BBR).

Av dokumentationen ska förutsättningarna för utförandet av brandskyddet framgå samt brandskyddets utformning.

Med utgångspunkt från bygglagstiftningen och beställarens villkor utformar vi brandskyddsdokumentationer. Dokumentationen redovisar bl.a. byggnadens och dess komponenters byggnadstekniska klasser, brandcellsindelning, utrymningsstrategi, luftbehandlingsinstallationens funktion vid brand och i förekommande fall beskrivning av de brandskyddstekniska installationer samt plan för kontroll och underhåll av brandskyddet.

För att säkerställa att brandskyddet finns med från början, bör ett första utkast (förslags- handling) av brandskyddsdokumentationen finnas med när konsulter handlas upp för bygg- eller förändringsprojekt.

För att säkerställa att brandskyddet finns med från början, bör ett första utkast av brandskyddsdokumentationen finnas framme när konsulter handlas upp för bygg- eller förändringsprojektet. Brandskyddsdokumentationen ligger sedan till grund för det systematiska brandskyddsarbete (SBA) som ska bedrivas.